OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.87.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV,  na terenie działek o nr ewid. 159/2, 515/2, 709/1, 710, 685/2, obręb Dopiewo,  gmina Dopiewo.