Rada Gminy informuję, że w dniu 13 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, przy ul. Polnej 1a, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

 

Porządek obrad:

 

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Wypracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.

3.       Wniosek w sprawie dofinansowania bezemisyjnego zasilania domu mieszkalnego w energię elektryczną z baterii fotowoltaicznych typu OFF GRID.

4.       Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ul. Brzozowej, dla działki o nr ewid. 442/2.

5.       Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ul. Turkusowej, dla działek o nr ewid. 237/31, 237/30, 237/29.

6.       Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ul. Leśnej i Sosnowej, dla działki o nr ewid. 102/18.

7.       Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka, w rejonie ul. Herbowej, dla działki o nr ewid. 43/81.