OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.90.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 344/71, 344/55 obręb Dopiewo, gmina Dopiewo.