OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.91.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, na terenie działek o nr ewid. 175/3, 169/2 obręb Trzcielin, gmina Dopiewo.