OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.83.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działki o nr ewid. 917, obręb Dopiewo,  gmina Dopiewo.