OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.77.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 167/1, 376, 378, 380/4, obręb Gołuski,  gmina Dopiewo