OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.75.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 669, 670, 671, 330/5, obręb Dopiewo,  gmina Dopiewo