OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.76.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 493/12, 493/21, 493/26, 493/15, obręb Konarzewo,  gmina Dopiewo