OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.78.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 44/21, 44/22, obręb Trzcielin,  gmina Dopiewo\