OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.4.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, na terenie działek o nr ewid. 42/53, 42/52, 43/34, 43/32, 51/3, 414/14 obręb Dąbrowa, na terenie działki o nr ewid. 154/3, obręb Zakrzewo,  gmina Dopiewo.