OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.72.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 43/2, 51/11, obręb Palędzie,  gmina Dopiewo.