OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.70.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 38/3, 221, 220/12, 110/3, obręb Konarzewo,  gmina Dopiewo.