OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.76.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 493/12, 493/21, 493/26, 493/15 obręb Konarzewo, gmina Dopiewo