OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.69.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej,  na terenie działek o nr ewid. 430/20, 430/38, obręb Dopiewo,  gmina Dopiewo