OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.72.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 43/2, 51/11 obręb Palędzie, gmina Dopiewo