OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.71.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, na terenie działek o nr ewid. 226/4, 226/6, 263/3 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo