OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.69.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr ewid. 430/20, 430/38 obręb Dopiewo, gmina Dopiewo