OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.63.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 0,4 kV,  na terenie działek o nr ewid. 308/16, 260/3, 304/16, 304/3, 304/15, 304/8, obręb Dopiewo,  gmina Dopiewo