OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.61.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej,  na terenie działki o nr ewid. 110/2, obręb Konarzewo,  gmina Dopiewo