OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.65.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej,  na terenie działek o nr ewid. 161/6, 160/17, obręb Skórzewo,  gmina Dopiewo