OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.51.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działki o nr ewid. 246/6, obręb Dąbrowa,  gmina Dopiewo