OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.55.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej,  na terenie działek o nr ewid. 179, 917, obręb Dopiewo,  gmina Dopiewo