OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.66.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej, na terenie działek o nr ewid. 135/2, 159/8, 159/11, 159/12, 159/2, 110/3 obręb Konarzewo, gmina Dopiewo