OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.64.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 139, 162/4, 162/9, 160/4, 160/12, 159/1, 159/7 obręb Gołuski, gmina Dopiewo