OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.67.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr ewid. 373/4, 140/2, 141/1, 135/1, 127, 134/13 obręb Gołuski, gmina Dopiewo