OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.65.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr ewid. 161/6, 160/17 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo