OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.62.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr ewid. 62/5, 63/6, 63/1 obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo