OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.42.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 23/5, 23/11, 23/17, obręb Dopiewiec,  gmina Dopiewo.