OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.49.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,  na terenie działek o nr ewid. 369/5, 493/12, 493/15, 493/21, 493/26, obręb Konarzewo,  gmina Dopiewo