OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.39.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 5/12, 5/13, 5/11, 51/3, 6, obręb Dopiewiec,  gmina Dopiewo