OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.61.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działki o nr ewid. 110/2 obręb Konarzewo, gmina Dopiewo