OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.58.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV wraz ze złączem kablowym oraz rozbiórce istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV, na terenie działek o nr ewid. 750/6, 751/8, 751/13 obręb Dopiewo, gmina Dopiewo