OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.47.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na terenie działki o nr ewid. 143 obręb Trzcielin, gmina Dopiewo