OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.46.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na terenie działek o nr ewid. 701/2, 703 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo