OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.43.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek o nr ewid. 90/4, 43/65, 99/42 obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo