OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.40.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 133/1, 123/3, 134/1 obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo