OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.54.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie działek o nr ewid. 344/55, 344/71 obręb Dopiewo, gmina Dopiewo