OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.51.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działki o nr ewid. 246/6 obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo