OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.33.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  na terenie działek o nr ewid. 156/1, 135/2, 562/13, 563/1, 564/2, 136/3, 136/4, 136/2 obręb Konarzewo oraz działek o nr ewid. 41/2, 44/22, 44/50, 44/55, 44/60, 44/47, 34/6 obręb Trzcielin,  gmina Dopiewo