Rada Gminy informuję, że w dniu 8 lipca 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

 

Porządek obrad:

1.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.      Omówienie propozycji zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulic Ogrodowej, Nizinnej i Skórzewskiej, gmina Dopiewo

3.      Wniosek w sprawie wyłączenia działki o nr ewid. 442/2 położonej w Dąbrowie przy ul. Brzozowej z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.      Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp w Dopiewie, dla części działek o nr ewid. 288/7 i 288/6 oraz dla działek o nr ewid. 289 i 290/1.

5.      Wniosek o wykup części działki drogowej ul. Łyżwiarskiej w Skórzewie.