OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.48.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym, na terenie działek o nr ewid. 1240/1, 1240/2, 3/3 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo