OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.36.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 492/1, 498, 159/1 obręb Dopiewo, gmina Dopiewo