OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.46.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na terenie działek o nr ewid. 701/2, 703 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo