OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.39.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 5/12, 5/13, 5/11, 51/3, 6 obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo