OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.38.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek o nr ewid. 163/6, 163/19, 163/31 obręb Gołuski, gmina Dopiewo