OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.25.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 113/2, 152 obręb Dąbrowa,  gmina Dopiewo