OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.22.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, na terenie działek o nr ewid. 2/14, 3, 3/3, 1240/1obręb Skórzewo,  gmina Dopiewo