PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY DOPIEWO   NA LATA 2004 - 2008

                                                                                         Dopiewo – Czerwiec 2004 r.

  

1. Wstęp............................................................................ 3

2. Cel Planu........................................................................ 3

3. Zakres czasowy, przestrzenny i rzeczowy............................ 4

4. Pozycja Gminy Dopiewo w regionie...................................... 4

5. Walory przyrodnicze i kulturowe........................................ 5

6. Rolnictwo........................................................................ 7

7. Powiązania Gminy........................................................... 10

8. Strefa produkcyjno – usługowa i budownictwo...................... 12

9. Infrastruktura techniczna i komunikacja............................. 15

9.1.        Gospodarka wodna................................................. 15

9.2.        Gospodarka ściekowa............................................. 16

9.3.        Gospodarka odpadami.......................................... 16

9.4.        Komunikacja........................................................ 17

10. Cel główny Planu Rozwoju Lokalnego............................... 19

11. Analiza SWOT................................................................. 19

11.1. Mocne strony............................................................ 20

11.2. Słabe strony................................................................ 21

11.3. Szanse....................................................................... 22

11.4. Zagrożenia.................................................................. 23

12. Wyniki debat strategicznych.............................................. 24

13. Cele szczegółowe............................................................ 29

14. Planowane projekty i zadania inwestycyjne......................... 39

15. Określenie kryteriów kolejności projektów i rezultatów.................. 46

16. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego......... 48

17. System wdrażania............................................................... 50

18. Sposoby monitorowania i oceny............................................. 51

19. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego.......................... 52

20. Plan finansowy na lata 2004 – 2008.............................................. 54


1. Wstęp

 

Plan Rozwoju Lokalnego (zwanego dalej PRL) określa główne długofalowe cele oraz takie kierunki działania i taką alokację zasobów, które są konieczne dla zrealizowania tych celów. Składa się na niego zespół decyzji kształtujących długookresowe zmiany strukturalne, ilościowe i jakościowe. W języku potocznym używa się tego określenia jako synonimu istotnych zmian i ważnych decyzji, a także jako metody gwarantującej sukces.

Plan, aby miał szansę realizacji musi obejmować horyzont czasowy co najmniej kilku lat. Jest to minimalny okres czasowy do osiągnięcia zamierzonych rezultatów, przy uwzględnieniu braku szczegółowych i pewnych danych niezbędnych do planowania w tak długim czasie. Same tylko zmiany w infrastrukturze wymagają kilku lat, a jest to sektor o zasadniczym znaczeniu z punktu widzenia nowych inwestycji gospodarczych oraz ochrony środowiska. Przemiany kulturowe, zmiany wzorców postępowania, przyjętych hierarchii w systemie wartości dokonują się jeszcze wolniej podobnie jak w przypadku długotrwałych efektów oddziaływania.

 

2. Cel Planu

 

W Planie Rozwoju Lokalnego wyznaczone zostaną kierunki rozwoju Gminy oraz ustalona zostanie hierarchia poszczególnych celów i harmonogram ich realizacji na okres najbliższych lat mając na uwadze poprawione słabych stron na mocne i wzmocnienie mocnych.

Sprowadza się on do zagadnień związanych z charakterystyką Gminy, przeprowadzeniem analizy SWOT [analiza silnych (strenghts) i słabych (weaknesses) stron, możliwości (opportunities) i zagrożeń (threats)], która ukazując mocne i słabe strony omawianego terenu i pokazanie problemów które pozwolą w sposób realny sformułować cele i zadania Programu oraz przedstawić sposób i instrumenty jego realizacji.

Wychodząc z przesłanek analizy SWOT, opinii społeczności lokalnej, oraz sformułowanej uprzednio wizji Gminy, do której nawiązuje Wieloletni Plan Inwestycyjny, Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, należy określić cele główne oraz szczegółowe, jakie wyznaczone zostaną do realizacji, aby osiągnąć oczekiwane efekty mające na celu podnieść poziom życia społeczeństwa poprzez rozwój Gminy.

 

3. Zakres czasowy, przestrzenny i rzeczowy

 

Plan dla gminy Dopiewo tworzony jest na okres 2004 – 2006 i 2007 – 2008 zgodnie z okresami programowania Unii Europejskiej. Dotyczy on terenu całej Gminy, a swym zasięgiem tematycznym obejmuje sfery życia społecznego i gospodarczego uwzględniając ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych oraz poprawę ich stanu na tym terenie. Określa szczegółowo rodzaje zadań jakie będą realizowane na terenie Gminy w okresie 2004 – 2006 oraz ogólny zakres zadań na lata następne.

 

4. Pozycja Gminy Dopiewo w regionie

 

Gmina sąsiadująca z Poznaniem. Przebiegająca przez Gminę główna linia kolejowa Moskwa – Warszawa – Berlin, dogodny dojazd do budowanej autostrady A2 stanowi o atrakcyjności gminy Dopiewo, zarówno dla osób pragnących tu zamieszkać, jak i inwestorów zainteresowanych ulokowaniem swojego biznesu na jej terenie.

Ta podpoznańska Gmina o typowo rolniczym charakterze, produkująca także żywność na potrzeby aglomeracji poznańskiej zmieniła wizerunek, a jej charakter uległ przeobrażeniu – obszary położone bliżej Poznania stały się terenami ekspansji pozarolniczej działalności gospodarczej oraz szybkiego rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Liczba mieszkańców Gminy stale rośnie. Dzieje się to w efekcie przyrostu naturalnego oraz ruchów migracyjnych mieszkańców Poznania. W kwietniu 2004r. Gmina liczyła 11 368 mieszkańców.

Liczne walory przyrodniczo – turystyczne – piękne jeziora, spore połacie lasów oraz rezerwat przyrody stanowiący część Wielkopolskiego Parku Narodowego, niewątpliwie wpływają na atrakcyjność Gminy w oczach inwestorów.

Gmina współpracuje z niemiecką gminą Dallgow  - Döberitz i Schalkau oraz z gminą litewską Szaterniki.

 

5. Walory przyrodnicze i kulturowe

 

Gmina Dopiewo zajmuje mało urozmaiconą powierzchnię wysoczyzn morenowych: płaskiej i falistej, obejmujących głównie centralną oraz wschodnią część areału Gminy. W północnej części rozciąga się równina sandrowa w znacznym stopniu zalesiona. Rzeźba terenu Gminy, w przewadze płaska, wznosi się w kierunku północno-zachodnim oraz południowo-zachodnim na Pagórkach Stęszewskich (Oz Bukowsko-Mosiński), gdzie pagórki ozowe osiągają wysokość 90 - 96 m npm, podczas gdy dna dolin położone są poniżej 78 - 80 m npm. Pagórki ozowe zbudowane są z piasków różnoziarnistych i żwirów.

Zachodnią część Gminy stanowi obniżenie rynnowe jeziora Niepruszewskiego przechodzące doliną Samicy Stęszewskiej w kierunku południowo-wschodnim obejmując, jeziora Tomickie i Trzcielińskie. Dolina rozszerza się ku południowi przechodząc terasami w partie wysoczyznowe. Zbocza terasów mają ekspozycję południową lub zachodnią a spadki sięgają ponad 10%. Mniejsze, zmiennie wykształcone doliny, przybierają kierunek południowo-wschodni.

W Gminie znajduje się kilka jezior. W krajobrazie najwyraźniej zarysowuje się rynna Jez. Niepruszewskiego o powierzchni 242 ha, położonego na granicy z gminą Buk. Otoczenie jeziora stanowi zbocze o deniwelacjach ok. 15 m z niewielkimi powierzchniami zalesionymi. Jezioro jest płytkie, jego średnia głębokość wynosi 3,1 m a maksymalna 5,2 m.

Obszar zlewni jeziora budują osady czwartorzędowe, głównie torfy, gliny zwałowe wysoczyzn morenowych o zmiennym składzie litologicznym: od piasku gliniastego do iłu piaszczystego oraz piaski i żwiry moren czołowych (niewielki obszar przylegający od strony północnej). W bezpośrednim sąsiedztwie jeziora występują obszary niekorzystne pod względem infiltracyjnym wskutek znacznej wilgotności gruntów.

Roślinność wodna jeziora jest silnie rozwinięta wzdłuż całej linii brzegowej z wyjątkiem plaż przy wsiach Niepruszewo i Zborowo.

Głównym ciekiem zasilającym jezioro jest rz. Samica. Ponadto zasilają je rowy melioracyjne odwadniające przyległe grunty orne. Odpływ z jeziora następuje poprzez rz. Samicę. Na wysokości wsi Zborowo zbudowany jest pobór wody do nawodnień okolicznych pól.

Z uwagi na brzegi podmokłe, w części pd.-wsch. fragmentami zalesione, jezioro nie stanowi dużej atrakcji dla rekreacji. Obiekty związane z wypoczynkiem zlokalizowane są w Niepruszewie i Zborowie (kąpielisko, działki letniskowe). Brak kanalizacji w tych wsiach naraża jezioro na niekorzystne wpływy zarówno z terenów mieszkaniowych jak i rolnych a ogólna ocena podatności jeziora na degradację odpowiada III kategorii. Państwowy Inspektorat Ochrony Środowiska sklasyfikował wodę jeziora w III klasie czystości.

Jezioro jest zaliczane do bardzo żyznych, o czym świadczy wysokie stężenie substancji organicznych, duża koncentracja soli mineralnych oraz przetlenienie wody powodujące zanieczyszczenie jeziora i jego zarastanie,

Jezioro Konarzewskie, otoczone polami uprawnymi, jest niewielkie, położone w rynnie, w której znajdują się jeszcze 4 inne jeziora (poza gminą). Wzdłuż brzegów występują łąki i oczerety. Wody jeziora są wzbogacane nadmiernym odpływem powierzchniowym z pól zawierającym związki „chemii rolniczej”, które powodują zanieczyszczenie i zarastanie jeziora.

Jezioro Trzcielińskie, położone w zabagnionej dolinie rz. Samicy, jest wraz z otoczeniem prawnie chronione w randze rezerwatu „Trzcielińskie Bagno” (powierzchnia 34,07 ha). Ochroną objęto teren, na którym występują lęgowiska ptaków wodnych i błotnych. Rezerwat stanowi biotop stwarzający bardzo dobre warunki ekologiczne do gnieżdżenia się wielu gatunków ptaków i zachowania rzadko występujących gatunków roślin.

Dla gminy Dopiewo brak studium ruralistycznego, opracowania historycznego ujmującego całościowo wszystkie zagadnienia związane z ochroną zabytków lub innych opracowań monograficznych poświęconych środowisku kulturowemu. Informacje dotyczące istniejących zasobów tego środowiska zebrane zostały w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków, u Archeologa Wojewódzkiego, z przewodników, folderów itp.

 

6. Rolnictwo

 

Na terenie gmina Dopiewo gospodarka rolna prowadzona jest w:

- sektorze publicznym                     - ca 3,3 tys. ha = 44 %

- sektorze prywatnym                     - ca 4,2 tys. ha = 56 %

  w tym:

    gospodarstwa indywidualne - 3,6 tys. ha

    spółdzielnie produkcji rolniczej     - 0,6 tys. ha

 

Gospodarka indywidualna

    Składają się na nią gospodarstwa indywidualnych rolników i gospodarstwo AGRI PLUS S.A.

    Gospodarstwa indywidualne zajmują 3,6 tys. ha gruntów rolnych. Ich struktura przedstawia się następująco:

  1 -  2 ha              - 247 gospodarstw      = 288 ha

  2 -  5 ha              - 116 gospodarstw      = 368 ha

  5 -  7 ha              -   32 gospodarstw      = 190 ha

  7 - 10 ha             -   35 gospodarstw      = 298 ha

10 - 15 ha             -   73 gospodarstw      = 906 ha

powyżej 15 ha        -   72 gospodarstw      =2071 ha

na podstawie karty podatkowej.

    Średnia powierzchnia gospodarstwa dla Gminy wynosi 7,17 ha, a średnia powierzchnia gospodarstwa w poszczególnych wsiach wynosi:

Trzcielin                - 37 gospodarstwa= 370 ha 10,0 ha/gosp.

Dąbrówka              -   9 gospodarstw       =   63 ha             7,0 ha/gosp.

Gołuski                  - 36 gospodarstwa= 312 ha        8,6 ha/gosp.

Więckowice            - 67 gospodarstw        = 392 ha           5,8 ha/gosp.

Konarzewo             - 60 gospodarstw        = 459 ha           7,6 ha/gosp.

Dąbrowa                - 69 gospodarstw        = 444 ha           6,4 ha/gosp.

Zakrzewo              - 41 gospodarstw        = 257 ha           6,3 ha/gosp.

Palędzie                        - 34 gospodarstw        = 193 ha           5,7 ha/gosp.

Dopiewiec              - 54 gospodarstwa= 611 ha         11,3 ha/gosp.

Dopiewo                        -102 gospodarstw= 643 ha         6,3 ha/gosp.

Skórzewo               - 51 gospodarstw        = 224 ha           4,4 ha/gosp.

    Można zauważyć, że najmniejsza średnia powierzchnia występuje we wsiach najsilniej „uprzemysłowionych”, największa - we wsiach typowo rolniczych.

    Powyższy stan gospodarstw jest ustabilizowany i można powiedzieć, że od lat nie zachodzą tu zasadnicze zmiany. Nowych gospodarstw z podziału powstaje niewiele, nie ma też gospodarstw upadających.

    Problemem rolników indywidualnych - nie tylko tej Gminy - jest brak ziemi, którą mogliby dokupić dla upełnorolnienia swoich gospodarstw. Ale w tym względzie sytuacja nie ulegnie zmianie dopóki nie zmienią się przepisy prawne utrzymujące ANR jako dysponenta popegeerowskich gruntów i pozwalające na dzierżawienie ich.

    Produkcja roślinna w gospodarstwach indywidualnych nastawiona jest na zboża. Na ca 3,3 tys. ha zasiewów ponad 2.4 tys. ha, czyli 75 %, stanowią zboża, w tym:

    żyto          - 650 ha

    jęczmień    - 530 ha

    pszenica    - 450 ha

    mieszanki  - 400 ha

    pszenżyto  - 340 ha

Dalsze miejsca pod względem powierzchni zasiewów zajmują:

    ziemniaki           - 100 ha   

    buraki cukrowe   - 329 ha   

    rzepak               - 100 ha

    kukurydza          -  206 ha.

    Zdecydowanie w ostatnim czasie spada uprawa ziemniaka (zbyt wysokie nakłady na jego uprawę). Jednak należy podkreślić, że gmina Dopiewo jako jedna z 3 gmin województwa osiąga najwyższe plony w jego uprawie (290 dt/ha).

    Hodowla w gospodarstwach indywidualnych generalnie nastawiona jest na trzodę chlewną. Największe fermy znajdują się w Więckowicach, Gołuskach, Konarzewie i Dopiewie. Chów bydła prowadzony jest tylko w kilku najsilniejszych ekonomicznie gospodarstwach. Z chowu bydła, owiec a także w dużym stopniu również z drobiu, rolnicy wycofali się w ostatnim czasie z powodu braku opłacalności.

    W ostatnich latach zlikwidowane zostały ogrodnictwa szklarniowe z powodu zbyt wysokich cen opału. Pozostało jedno - w Gołuskach. Brak też dużych, prowadzonych na skalę przemysłową, upraw warzyw gruntowych. Uprawy te, prowadzone w gminie na 114 ha, przeznaczone są głównie na paszę lub własne potrzeby rolników.

    Sady, których powierzchnia wynosi 35 ha, z przewagą wiśni i jabłoni, nie są nastawione na produkcję wielkotowarową. Często stanowią one własność mieszkańców Poznania, którzy posiadają inne źródła utrzymania.

    Do gospodarki indywidualnej należy również „AGRI PLUS S.A.” działający na ca 3.3 tys. ha, z których 1,3 tys. ha jest własne a 2,0 tys.ha dzierżawione jest od ANR. Posiada grunty w Konarzewie, gdzie znajduje się główna siedziba, w Trzcielinie, Więckowicach, Dopiewie , Dopiewcu i Zborowie; poza gminą - w Chomęciach gmina Komorniki. Pod względem organizacyjnym dzieli się na 4 gospodarstwa:

    - Konarzewo

    - Trzcielin

    - Więckowice,

    - Dopiewiec.

Gospodarka hodowlana nastawiona jest na bydło i trzodę chlewną.

 

7. Powiązania Gminy

 

Gminę Dopiewo z sąsiednimi obszarami łączą naturalne formy przyrodnicze oraz elementy zainwestowania, z których najważniejszym dla mieszkańców jest komunikacja.

Gminę przecina droga wojewódzka nr 307 Poznań - Buk - Opalenica - Bukowiec oraz następujące drogi powiatowe:

- Tarnowo Podgórne - Jankowice - Lusówko - Więckowice - Dopiewo,

- Przeźmierowo - Poznań,

- Szreniawa - Chomęcice - Konarzewo - Trzcielin - Lisówki - Rybojedzko,

- Dopiewo Skrzynki,

- Gołuski - Plewiska,

-         Komorniki - Głuchowo – Palędzie,

-         Dopiewo – Głuchowo – Skórzewo - Poznań

Gmina Dopiewo jest jednostką, której zaopatrzenie w wodę rozwiązane jest nie tylko we własnym zakresie, ponieważ zaopatrzenie niektórych wsi odbywa się z wodociągów grupowych, których ujęcia leżą na terenach sąsiednich gmin Komorniki i Tarnowo Podgórne.

Przez obszar Gminy przechodzi szereg linii elektroenergetycznych wysokich napięć. Wyprowadzone one są z GPZ „Plewiska” w kierunkach:

-         Krajnik (400 KV)

-         Krzewina, Czerwonak, Polkowice i Leszno (220 KV)

-         Kiekrz, Pniewy, Kościan i Opalenica (110 KV).

Z Grodziska Wlkp. przez Konarzewo do Rokietnicy biegnie gazociąg wysokiego ciśnienia (350).

Formy przyrodnicze, obejmujące nie tylko gminę Dopiewo ale również sąsiadujące z nią tereny, to:

-        wysoczyzna morenowa płaska obejmująca znaczne obszary Gminy Dopiewo, zamknięta od  zachodu doliną Samicy Stęszewskiej, wychodząca na teren gminy Tarnowo Podgórne wąskim przesmykiem przecinającym równinę sandrową, oraz na teren miasta Poznania i gminy Komorniki,

-        równina sandrowa obejmująca północną część gminy i przechodząca na teren gmina Tarnowo Podgórne, rozcięta wysoczyzną morenową na 2 części,

-        wysoczyzna morenowa falista przechodząca na teren gminy Komorniki,

-        dolina Samicy Stęszewskiej z Jez. Niepruszewskim, łącząca gmina Dopiewo z Kanałem Mosińskim, do którego rzeka ta wpływa,

-        pozostałe ważniejsze cieki spływające z terenu Gminy w kierunku pd.-wsch.: Wirynka do rz. Warty na obszarze gmina Komorniki a Skórzynka do Potoku Junikowskiego w Poznaniu, północny, oderwany od głównego obszaru fragment Wielkopolskiego Parku Narodowego zajmujący 2 południowe skrawki gminy Dopiewo,

-        wielkoprzestrzenny obszar lasów ciągnących się od  Dopiewca i Dąbrówki przez Sierosław w gmina Tarnowo Podgórne, łączący się z kompleksem lasów Otowo - Lusówko.

 

8. Strefa produkcyjno – usługowa i budownictwo

 

W niniejszym rozdziale wykorzystano następujące materiały wejściowe:

-        inwentaryzację z połowy 95 r. wykonaną dla potrzeb studium zagospodarowania przestrzennego woj. poznańskiego (wypis z REGON uzupełniony o informacje zebrane w Urzędzie Gminy Dopiewo)

-        dane uzyskane w Urzędzie Gminy w 1997 r.

-        inwentaryzację urbanistyczną wykonaną dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.

 

    Tereny działalności produkcyjnej obecnie zajmują ca 60 ha. Zlokalizowane są we wsiach:

    Skórzewo           - 29,2 ha   = 50 % powierzchni

    Zakrzewo           - 10,0 ha   = 17 % powierzchni

    Palędzie            -   5,4 ha

    Dąbrowa            -   4,3 ha

    Dąbrówka          -   3,9 ha

    Dopiewo            -   3,6 ha

    Konarzewo         -   3,3 ha

    Gołuski              -   0,9 ha

 

W ramach tych terenów znajduje się tylko część zakładów. Nie zostały zbilansowane mniejsze zakłady zlokalizowane w ramach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej oraz w ramach ośrodków produkcyjnych rolnictwa, które część swoich pomieszczeń dzierżawią różnym firmom lub same prowadzą w nich działalność produkcyjną.

Największa ilość zakładów znajduje się na terenie Skórzewa a dalej: w Zakrzewie, Dopiewie, Konarzewie i Palędziu, następnie w Dąbrowie.

W Gminie nie ma dużych, strategicznych zakładów; istniejące zatrudniają po kilka lub kilkadziesiąt osób. Do największych należą zakłady produkujące: urządzenia dla gazownictwa („Alsi” w Zakrzewie), ceramikę budowlaną i armaturę („Marmite” w Zakrzewie), kabiny łazienkowe (2 firmy w Dąbrowie), meble głównie kuchenne (kilka zakładów w Skórzewie i Palędziu), „Hydrokanwinkiel” w Dąbrowie, „Papyrus” w Zakrzewie, „Nordenia” w Dopiewie, „Cermax” w Dąbrowie oraz drukarnia Głosu Wielkopolskiego w Skórzewie.

 

Niżej przedstawiono strukturę branżową prowadzonej działalności produkcyjnej, opierając ją na ilości pracowników jaką zatrudniają zakłady w poszczególnych (zblokowanych) grupach EKD. I tak:

    39 % zatrudnionych jest w produkcji art. spożywczych

    22 % zatrudnionych jest w produkcji drewna i wyrobów z drewna

    16 % zatrudnionych jest w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych

      8 % zatrudnionych jest w produkcji art. włókienniczych i skórzanych

      5 % zatrudnionych jest w produkcji metali i wyrobów z metali

 

Pierwsze miejsce, na jakie zdecydowanie wysunęła się produkcja artykułów spożywczych, koreluje z wiodącą funkcją Gminy jaką jest rolnictwo; jest to zjawisko pozytywne.

 

Tereny zajęte „na wyrost” przez niektóre zakłady są teraz odsprzedawane innym mniejszym firmom. Zjawisko to spowodowane jest również znacznym ograniczeniem produkcji i niemożnością utrzymania zbędnego areału (tak dzieje się np. na terenie wytwórni mas bitumicznych w Palędziu czy zakładzie drobiarskim w Zakrzewie). Następuje więc intensyfikacja terenów przemysłowych, co również jest zjawiskiem pozytywnym.

 

Prócz zakładów produkcyjnych niebagatelną rolę na terenie Gminy odgrywa działalność wydobywcza kruszywa mineralnego prowadzona w Dąbrowie na pn. od trasy Bukowskiej (ca 54 ha) i w Zakrzewie (ca 34 ha). Jeśli nie zostanie właściwie przeprowadzona rekultywacja tych terenów, środowisko - a co za tym idzie cała Gmina, może ponieść ogromne straty.

 

Budownictwo - to nieduże zakłady zatrudniające łącznie ok. 200 osób.

Istniejące zakłady praktycznie nie korzystają z kolei. Tylko w Palędziu ze stacji wyprowadzona jest bocznica Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego.

Okres transformacji w gospodarce kraju rzutuje w zasadniczy sposób na działalność produkcyjną i budownictwo Gminy. Jest to okres ciągłych zmian: przekształceń własnościowych i branżowych. Wiele firm upada, powstają nowe - czasem na bardzo krótko. Stan uchwycony w jednym roku w drugim okazuje się już nieaktualny. Nie ma to jednak istotnego znaczenia dla rozwiązań PRL.

Na terenie Gminy prowadziło działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1078 podmioty gospodarcze (stan na koniec 2000 roku).

 

Struktura prowadzonej działalności gospodarczej przedstawia się następująco:

 

Placówki handlowe i gastronomiczne

70 placówek handlowych

23 hurtownie

Produkcja wyrobów przemysłowych

49

Produkcja wyrobów spożywczych

12

Sadownictwo

brak zestawienia

Usługi transportowe

93

Zakłady produkcyjno-usługowe

800 podmiotów gospodarczych

 


9. Infrastruktura techniczna i komunikacja

9.1.   Gospodarka wodna

 

Na terenie Gminy istnieją wodociągi grupowe oraz wodociąg lokalny, które swoim zasięgiem zaopatrują w wodę poszczególne wsie. Wodociągi grupowe obejmują następujące wsie:

1.       Wodociąg Dopiewo - podstawowe ujęcie dla tego wodociągu znajduje się we wsi Dopiewo. Ujęcie składa się z dwóch studni; podstawowej o wydajności Q1 = 75 m3/h, oraz o wydajności Q2 = 35 m3/h. Wydajność stacji wynosi Q5 = 70 m3/h. Obecna produkcja wody wynosi Qprod = 42 m3/h. Stacja posiada zbiorniki wyrównawcze o pojemności V = 300 m3. Z ujęcia w Dopiewie zaopatrywane są w wodę wsie: Więckowice, Fiałkowo, Zborowo, Drwęsa, Konarzewo i Dopiewo.

2.       Wodociąg Wysogotowo (gmina Tarnowo Podgórne): z tego ujęcia woda doprowadzona jest do wsi Dąbrowa, Zakrzewo, Dąbrówka.

3.       Wodociąg Szreniawa (gmina Komorniki): z ujęcia tego woda doprowadzona jest do całej południowej części Gminy i obejmuje  wsie: Podłoziny, Żarnowiec, Lisówki, Trzcielin, Gołuski, Palędzie, Konarzewo oraz wieś Dopiewiec.

Z indywidualnego lokalnego ujęcia zaopatruje się w wodę wieś Skórzewo. Ujęcie składa się z dwóch studni: podstawowej o wydajności Q1 = 72 m3/h oraz awaryjnej Q2 = 43 m3/h. Wydajność stacji wynosi Q5 = 41 m3/h. Obecnie stacja pracuje z wydajnością Qprod = 20 m3/h. Stacja posiada zbiorniki wyrównawcze o pojemności V = 240 m3. Ilość i jakość dostarczanej wody budzi niepokój i wymaga usprawnienia stacji oraz odpowiedniego uzdatnienia wody.

Poza tym cała Gmina jest zwodociągowana, jedynie pojedyncze siedliska oddalone znacznie od wodociągu zaopatrują się w wodę indywidualnie

Długość sieci wodociągowej: 84,6 km

Liczba stacji uzdatniania wody: 2

Ilość przyłączy prowadzących do budynków: 1596

Stopień zwodociągowania: 97%

Ilość ujęć wody: 19

                                                        

9.2.   Gospodarka ściekowa

 

Na terenie Gminy działają dwie oczyszczalnie ścieków:

-        w Dopiewie HydroLemna, dla której realizowana jest sieć kolektorów sanitarnych w Dopiewie, Konarzewie i Dopiewcu,

-        w Skórzewie typu bioblok Bis-1000 o przepustowości Q = 250 m3/d, w trakcie realizacji jest sieć kanalizacyjna w Skórzewie połączona z siecią w Dąbrówce.

Długość sieci kanalizacyjnej: 11,6 km

Długość i ilość przyłączy prowadzących do budynków: 492 przyłącza

Ilość podłączonych gospodarstw domowych: 530

 

9.3.   Gospodarka odpadami

 

Rada Gminy oddała do użytku wysypisko śmieci o pow. 1,2 ha. Wysypisko to znajduje się w Dopiewie. Gmina wprowadziła w życie program segregacji odpadów z wykorzystaniem surowców wtórnych. Nieodpłatnie odbierane jest szkło, makulatura, złom, plastik. Rozstawiono 15 kompletów pojemników do segregacji surowców wtórnych oraz 26 pojemników ażurowych do zbioru butelek typu PET.

 


9.4.   Komunikacja

 

Układ podstawowy - inwentaryzacja zewnętrznych powiązań komunikacyjnych

1. drogi kołowe:

-        droga wojewódzka

KDW - 307  Poznań - Buk - Opalenica - Bukowiec

-        drogi powiatowe :

KDP - 201  Dopiewo - Dąbrówka - Skórzewo - Poznań

KDP - 202  Dopiewo - Trzcielin - Stęszew

KDP - 203  Tarnowo Podgórne - Jankowice - Lusówko - Więckowice - Dopiewo

KDP - 205  Przeźmierowo - Poznań (Junikowo)

KDP - 212  Szreniawa - Chomęcice - Konarzewo - Trzcielin - Lisówki - Rybojedzko

KDP - 213  Dopiewo - Skrzynki

KDP - 214  Dopiewo - Konarzewo

KDP - 215  Dopiewiec - Konarzewo

KDP - 216  Gołuski - Plewiska

KDP - 217  Lusowo - Zakrzewo - Dąbrówka

KDP - 601  Komorniki - Głuchowo - Palędzie

2. drogi szynowe - wg wykazu zawartego w Dz.U. Nr 112/96

-        linia kolejowa KK - E20 granica państwa - Kunowice - Rzepin - Zbąszynek - Poznań - Warszawa - Terespol - granica państwa.

 

Układ obsługujący - inwentaryzacja lokalnych powiązań komunikacyjnych - dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 13/96):

    Konarzewo - Dopiewo

    Konarzewo - Palędzie

    Konarzewo - Gołuski

    Konarzewo - Stęszew

    Dopiewiec - Zakrzewo

    Fiałkowo - Zborowo

    Skórzewo - Batorowo

    Skórzewo - Dąbrowa

 

Urządzenia obsługi - gminę  Dopiewo obsługują dwie ogólnodostępne stacje paliw zlokalizowane w Dopiewie i Skórzewie oraz cztery stacje obsługi o średnim standardzie usług.

 

Komunikacja zbiorowa - usługi transportowe w zakresie komunikacji zbiorowej świadczy Zakład Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. wspomagany przez PKS i PKP.

Linie komunikacji autobusowej PKS przebiegają po trasie drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań - Buk i obsługują północną część Gminy. Centrum Gminny i pozostałe wsie położone poza granicą zasięgu w/w linii obsługuje Zakład Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

Długość dróg gminnych wynosi 92,8 km, w tym drogi utwardzone o długości 17,7 km.

Szkielet układu drogowego Gminy stanowią drogi:

·      krajowe: autostrada A2 w budowie

·      wojewódzkie: 7,3 km

·      powiatowe: 52,32 km

·      gminne: 92,8 km

Pozostałe drogi gminne podzielono wg ważności i funkcji:

·      podstawowe: 51,5 km

·      pomocnicze: 41,3 km

 

Komunikacja PKS- główne kierunki: Poznań - Buk

 

Komunikacja PKP- główne kierunki: magistrala kolejowa Berlin - Warszawa - Moskwa

 

10. Cel główny Planu Rozwoju Lokalnego

 

Celem nadrzędnym stanowiącym misję Gminy jest zrównoważony rozwój gospodarczy, który zapewni bezpieczeństwo, nowoczesną infrastrukturę techniczną sprzyjającą rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości tworząc zarazem własny charakter odrębnego obszaru społeczno – gospodarczego zharmonizowanego z aglomeracją poznańską.

 

11. Analiza SWOT

 

Aby określić cele szczegółowe – czyli kierunki rozwoju Gminy za pomocą elementów oraz czynności jakie należy wykonać aby je osiągnąć należy wykonać analizę SWOT oraz badania wśród społeczności lokalnej.

Szansajest to kombinacja czynników, okoliczności, zjawisk, procesów występujących w otoczeniu podmiotu w określonym miejscu i czasie, które mają lub mogą mieć korzystny wpływ na jego funkcjonowanie i rozwój. Szanse są niezależne od podmiotu a podmiot nie ma na nie bezpośredniego wpływu.

Zagrożeniejest to kombinacja czynników, okoliczności, zjawisk, procesów występujących w otoczeniu podmiotu w określonym miejscu i czasie, które mają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na jego funkcjonowanie i rozwój. Zagrożenia mają charakter zewnętrzny wobec podmiotu.

Silne stronysą to walory podmiotu pozwalające na wykorzystanie szans występujących w otoczeniu i przeciwdziałaniu występującym zagrożeniom. Podmiot bezpośrednio lub pośrednio wpływa na swe atuty. Silne strony są pozytywnymi cechami charakterystycznymi dla podmiotu.

Słabe stronyto niekorzystne cechy podmiotu niepozwalające na wykorzystanie szans występujących w otoczeniu i przeciwdziałaniu występującym zagrożeniom.

 

11.1. Mocne strony

-         położenie,

-         kolej,

-         jeziora,

-         lasy,

-         budownictwo mieszkaniowe,

-         sport,

-         rozwój drobnej wytwórczości,

-         budowa oczyszczalni,

-         budowa wysypiska śmieci,

-         telekomunikacja,

-         granica z miastem Poznań,

-         dynamiczny rozwój przedsiębiorczości,

-         czyste środowisko – brak dużych zakładów pracy,

-         możliwość rozwoju turystyki, rekreacji i możliwość czerpania zysków z tego,

-         wykształcenie ludzi,

-         segregacja odpadów,

-         kontakty z Litwą,

-         duża liczba szkół,

-         budowa obiektów sportowych,

-         rozbudowa kanalizacji,

-         nowoczesna hala sportowa,

-         przedsiębiorczość,

-         potencjał ludzki,

-         granica z Wielkopolskim Parkiem Narodowym,

-         małe bezrobocie,

-         przygotowane tereny pod budowy,

-         komunikacja,

-         sieć dróg,

-         bliskość zjazdów z autostrady,

-         tereny pod aktywizację gospodarczą,

-         wodociągi,

-         obwodnica,

-         brak uciążliwego przemysłu,

-         bliskość drogi A2,

-         dobre ziemie,

-         dobre uzbrojenie w infrastrukturę,

-         duża aktywność społeczna,

-         kadra pedagogiczna.

 

11.2. Słabe strony

-         zły stan dróg i ulic,

-         szkolnictwo (duże koszty),

-         kanalizacja,

-         sieć szkół,

-         komunikacja wewnątrz Gminy,

-         słabe wykorzystanie walorów turystycznych,

-         niewykorzystanie potencjału ludzi,

-         częste spadki napięcia prądu,

-         brak posterunku policji,

-         bezpieczeństwo,

-         słaba opieka medyczna,

-         usługi,

-         uciążliwość autostrady,

-         brak rzemiosła,

-         zbyt mała częstotliwość połączeń – autobusy i pociągi,

-         zła jakość wody,

-         brak bazy turystycznej,

-         środki na kulturę,

-         mały udział obcego kapitału.

 

11.3. Szanse

-         agroturystyka,

-         baza turystyczna,

-         komunikacja (rozwój w skali makro),

-         autostrada,

-         rozwój działań ekologicznych,

-         nowoczesne centrum kształcenia ustawicznego,

-         rozwój kontaktów z gminami,

-         wybudowanie autostrady i trasy ekspresowej,

-         rozwój nowych podmiotów gospodarczych,

-         wzrost budownictwa mieszkaniowego,

-         rozwój turystyki,

-         rozwój aglomeracji miasta Poznań,

-         rozwój polskiej gospodarki,

-         wykorzystanie jezior i lasów,

-         ekspansja gospodarcza na Wschód,

-         zaplecze miasta Poznania,

-         uczelnie miasta Poznania,

-         współpraca z Gminami zagranicznymi,

-         linia kolejowa Berlin – Warszawa,

-         drobny przemysł – rozwój w skali makro,

-         rozbudowa infrastruktury turystycznej,

-         elektrownie wiatrowe,

-         rozwój sportu i rekreacji,

-         tereny budowlane – zwiększenie zapotrzebowania.

 

11.4. Zagrożenia

-         globalizacja,

-         rosnące bezrobocie w skali makro,

-         zanieczyszczenie środowiska,

-         ekspansja miasta Poznania,

-         emigracja młodzieży,

-         zalew kultury zachodniej,

-         niedofinansowanie rolnictwa,

-         spadek aktywności gospodarczej,

-         zmniejszanie środków dla samorządów,

-         rozbudowa administracji rządowej,

-         ciągła zmiana systemu prawnego,

-         zagrożenia ekologiczne,

-         konkurencja rolna,

-         dominacja kapitału zagranicznego,

-         rozwój gmin ościennych,

-         brak środków z budżetu Państwa – brak inwestycji,

-         krach gospodarczy w kraju,

-         likwidacja małych gospodarstw,

-         upadek sieci handlowych – małej przedsiębiorczości,

-         likwidacja placówek oświatowych,

-         brak rynków zbytu dla płodów rolnych,

-         upadek lokalnych sklepów poprzez powstawanie hipermarketów,

-         pogarszający się stan dróg w skali makro,

-         malejące płace realne,

-         uciążliwość ruchu samochodowego,

-         rozwój przemysłu zagrażającego środowisku naturalnemu,

-         katastrofy ekologiczne,

-         wchłonięcie Gminy przez miasto,

-         stepowienie gruntów,

-         napływ ludzi do Skórzewa,

-         przyłączenie do Poznania,

-         przeznaczenie ziemi dobrej klasy na cele inwestycyjne,

-         przestępczość zorganizowana,

-         brak stabilnego systemu finansowego.

 

 

12. Wyniki debat strategicznych

 

Uczestnicy spotkania w dniu 27 czerwca 2004 r. zostali podzieleni na 5 grup roboczych:

 

Grupa I

 

Czarnecka Danuta

Dorna Wojciech

Konopińska Maria

Kowalak Irena

Maik Tomasz

Nowicka Elżbieta

Roszyk Franciszek

Stellmaszyk Tomasz

Strażyński Andrzej

Wojewoda – Poprawska Janina

 

Grupa II

 

Hetmański Czesław

Karłowski Tomasz

Tomkowiak Eligiusz

 

Grupa III

Karczmarek Paweł

Koberska Krystyna

Koźlik Tadeusz

Skrzypczak Grażyna

Wojciechowska Wiesława

 

Grupa IV

Dobrowolska Zofia

Jasiński Stanisław

 

 

Grupa V

 

Dziubiński Mirosław

Kąkolewski Tomasz

Koczajewski Tomasz

Matuszewski Zygmunt

Plenzler Tadeusz

Wasielewski Jan Adam

 

 

 

Liderzy grup zostali wytłuszczeni pogrubioną czcionką.

Skład grup w dniu 28 czerwca 2004 r.

 

Gospodarka

 

Bartkowiak Tadeusz

Hetmański Czesław

Koczajewski Tomasz

 

Infrastruktura

 

Baranowski Andrzej

Kaczmarek Paweł

Strażyński Andrzej

 

Społeczność

 

Dobrowolska Zofia

Jasiński Stanisław

Kąkolewski Tomasz

Tomkowiak Eligiusz

 

Przestrzeń

 

Dorna Wojciech

Konopińska Maria

Kowalak Irena

Nowicka Elżbieta

Różycki Krzysztof  

Stellmaszyk Tomasz

Wasielewski Jan Adam

Wojewoda – Poprawska Janina

 

Ekologia

 

Koberska Krystyna

Koźlik Tadeusz

Mądra Elżbieta

Skrzypczak Grażyna

Wojciechowska Wiesława

 

 

 

Liderzy grup zostali wytłuszczeni pogrubioną czcionką.

 

Uczestnicy zapisywali hasła, zdania, zwroty dotyczące przedsięwzięć organizacyjnych, które należy zrealizować w ciągu najbliższej dekady:

 

Wymień wszystkie przedsięwzięcia organizacyjne nie wymagające większych nakładów inwestycyjnych, które należy zrealizować w ciągu najbliższych 10 lat:

( Ankieta wśród uczestników debat strategicznych)

 

-                     rozwój rekreacji, turystyki i sportu,

-                     upiększenie wsi,

-                     polepszenie bezpieczeństwa,

-                     nowoczesna oświata,

-                     miejsca pracy dla wszystkich,

-                     promocja Gminy w kierunku pozyskania inwestorów zewnętrznych,

-                     utrzymanie ładu i porządku,

-                     reorganizacja oświaty

-                     uporządkowanie spraw własnościowych,

-                     utrzymanie porządku wokół posesji i innych własności,

-                     reorganizacja oświaty,

-                     uporządkowanie spraw własności,

-                     bezrobocie,

-                     bezpieczeństwo,

-                     naprawa dróg,

-                     bezrobocie,

-                     autobus miejski,

-                     podłączenie szkół i instytucji do Internetu,

-                     zabezpieczenie obiektów przed włamaniem,

-                     kawiarenka internetowa,

-                     komunikacja wewnątrzgminna,

-                     dostęp dzieci spoza Dopiewa do organizowanych w Dopiewie form wypoczynku (sport, biblioteka),

-                     poszerzenie ulic na terenie Gminy,

-                     zmiana oświetlenia ulic na energooszczędne,

-                     organizacja komunikacji,

-                     oświata,

-                     rozwój sportu,

-                     organizacja pracy policji,

-                     poprawa prasy gminnej,

-                     oświetlenie Gminy,

-                     rolnictwo,

-                     reorganizacja sieci szkół,

-                     organizacja komunikacji w Gminie,

-                     funkcjonowanie policji,

-                     informacja wewnątrzgminna,

-                     wyznaczenie ścieżek rowerowych (szlaków) na terenach leśnych, blisko jezior,

-                     edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska,

-                     poprawa bezpieczeństwa,

-                     aktywizacja społeczności Gminy,

-                     budowa dobrego obrazu Gminy i postrzegania przyjaznego administracji gminnej,

-                     zmiana władzy,

-                     poprawa relacji międzyludzkich,

-                     zwiększenie życzliwości,

-                     system zapobiegania bezrobociu,

-                     uświadomienie masowe promocji zdrowego życia,

-                     zabezpieczenie terenów dla sportu (boiska) – zamiana gruntów,

-                     profilaktyka zdrowego stylu życia,

-                     większa autonomia poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy – zwiększenie odpowiedzialności, zwiększenie uposażenia,

-                     weryfikacja osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego,

-                     centralizacja spraw kultury fizycznej w jednym ośrodku,

-                     udostępnienie ośrodków sportu wszystkim chętnym,

-                     otwarcie Gminy na inwestorów zewnętrznych,

-                     restrukturyzacja oświaty,

-                     szerokie konsultacje społeczne,

-                     zwiększenie uprawnień Gminy – zlikwidować powiaty,

-                     zajęcia pozalekcyjne dla dzieci.

 


Podaj wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne wymagające nakładów

większych niż  100 tys. zł., które należy zrealizować w ciągu najbliższych 10 lat:

 

-         skanalizowanie całej Gminy,

-         budowa nowych obiektów sportowych,

-         budowa ośrodków rekreacyjnych nad j. Niepruszewskim i w Lisówkach,

-         budowa nowych zakładów pracy,

-         programy likwidacji skutków bezrobocia,

-         profilaktyka – alkohol, narkotyki,

-         poprawa bezpieczeństwa,

-         poprawa opieki zdrowotnej,

-         budowa dużej szkoły,

-         zwiększenie liczby autobusów,

-         dążenie do pozyskiwania nowych miejsc pracy,

-         kanalizacja,

-         poprawa bezpieczeństwa,

-         dostępność do służby zdrowia – specjaliści,

-         sprawniejsza komunikacja,

-         stworzenie nowych miejsc pracy,

-         uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę usługowo – mieszkaniową,

-         zmodernizowanie sieci dróg,

-         zalesienie nieużytków,

-         zbudowanie centrum wypoczynkowo – uzdrowiskowo – rehabilitacyjnego,

-         modernizacja i reorganizacja bazy szkół,

-         chodniki w całej gminie,

-         zakończenie budowy oczyszczalni ścieków i kolektorów sanitarnych,

-         autostrada A2,

-         trasa ekspresowa,

-         wybudowanie nowego gimnazjum z pełną bazą,

-         wybudowanie pływalni,

-         utworzenie bazy kulturalnej w całej Gminie,

-         budowa zaplecza agroturystycznego,

-         boiska, korty, pływalnia, sala gimnastyczna, sztuczne lodowisko,

-         przygotowanie kompletnych (z całą infrastrukturą) terenów pod a6,

-         stworzenie komisariatu policji i służb porządkowych (policja municypalna),

-         budowa centralnego stadionu (małych rozmiarów) dla całej Gminy,

-         budowa centralnego gimnazjum z całym zapleczem sportowo – rekreacyjnym dla całej Gminy (z pływalnią),

-         przebudowa drogi do Poznania,

-         rozbudowa wysypiska,

-         polepszenie bazy materialnej szkół – szczególnie pomoce naukowe,

-         poprawa oświetlenia ulicznego,

-         więcej pojemników na odpady.

 

13. Cele szczegółowe

 

Cały obszar społeczno-gospodarczy podzielono na umowne pięć obszarów: gospodarkę, przestrzeń, społeczność, ekologię, infrastrukturę.

Dla każdego z tych celów wyznaczono trzy cele niezbędne, bez których dany obszar życia społeczno-gospodarczego nie ma możliwości dalszego rozwoju.

Jednocześnie wskazano na trzy cele pierwszorzędne, które powinny znacznie przyspieszać rozwój w danym obszarze.

Dodatkowo wskazano na cele drugorzędne, które wspierają rozwój, a czas ich realizacji jest zdeterminowany przez wielość środków budżetowych, wielkość dotacji i napływającego kapitału zewnętrznego i rosnącej siły inwestycyjnej lokalnych podmiotów gospodarczych.

Na podstawie takich zhierarchizowanych celów określono priorytety w poszczególnych obszarach życia społeczno-gospodarczego.

 

Gospodarka

Priorytetem gospodarczym jest stwarzanie warunków do rozwoju działalności gospodarczej i wykorzystanie kapitału zewnętrznego  wsparte Wieloletnim Planem Inwestycyjnym i zintensyfikowaną promocją Gminy.

 

Cele niezbędne:

1.    Stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej i wykorzystania kapitału zewnętrznego

2.    Zintensyfikowanie promocji Gminy Dopiewo

3.    Opracowanie planu inwestycji wieloletnich

Kierunki działania:

Ad. 1.

- rozwój infrastruktury technicznej

- promocja terenów proinwestycyjnych

- poprawa stanu dróg

Ad. 2.

- promocja gospodarcza Gminy

- rozwój kontaktów zagranicznych

- wspólna promocja z Poznaniem

Ad. 3.

- tworzenie programów operacyjnych w oparciu o strategię

- identyfikacja zadań do realizacji w połączeniu z konkretnymi osobami prawnymi i fizycznymi

- skuteczny monitoring

 

Cele pierwszorzędne:

1.    Podjęcie działań w kierunku pozyskania nowych inwestorów

2.    Wykorzystanie budowy autostrady dla rozwoju Gminy

3.    Podjęcie działań w kierunku lepszego wykorzystania istniejącej linii kolejowej Poznań – Berlin

Kierunki działania:

Ad. 1.

- własny lokalny system podatków

- uzbrojenie terenów pod inwestycje

- promocja Gminy poprzez Gminy partnerskie

Ad. 2.

- identyfikacja i promocja terenów pro-inwestycyjnych wokół autostrady

- rehabilitacja zawodowa

- montaż środków publiczno – prywatnych

Ad. 3.

- uwypuklenie znaczenia i możliwości bazy przeładunkowej Palędzie – promocja stacji towarowej Palędzie

- przygotowanie terenów składowych

- budowa dróg dojazdowych

 

Cele drugorzędne:

1.    Stworzenie warunków dla działalności rolniczej i wykorzystując wysokiej klasy grunty orne umożliwić produkcję zdrowej żywności dla sąsiadującej aglomeracji

2.    promowanie funkcji mieszkaniowej i zaplecza warzywno – spożywczego oraz drobnej wytwórczości

3.    Stworzenie warunków dla rozbudowy bazy turystyczno – rekreacyjnej

 

Przestrzeń

Priorytetem w tym obszarze jest uwypuklenie i lepsze wykorzystanie położenia Gminy w sąsiedztwie miasta Poznania przy jednoczesnym zintensyfikowaniu działań na rzecz ożywienia gospodarczego obszarów regionu trasy bukowskiej oraz obwodnicy Dopiewa.

Priorytet ten winien być wspierany polepszaniem warunków dla rozwoju obszarów prorolniczych.

 

Cele niezbędne:

1.    Stworzenie warunków do wykorzystania obszarów prorolniczych

2.    Podjęcie działań w celu zintensyfikowania rejonu trasy bukowskiej oraz obwodnicy Dopiewa w zakresie działalności gospodarczej

3.    uwypuklenie korzyści położenia Gminy w sąsiedztwie Poznania

Kierunki działania:

Ad. 1.

- grupy producenckie

- rolnictwo ekologiczne

- edukacja rolnicza

Ad. 2.

- promocja terenu

- uzbrojenie terenu

- ulgi inwestycyjne

Ad. 3.

- promocja z miastem Poznaniem

- baza naukowo – techniczna miasta Poznania

- tereny zabudowy mieszkaniowej

 

Cele pierwszorzędne:

1.    Czynne branie udziału w grupach decydenckich w ramach obszaru metropolitarnego miasta Poznania

2.    Zagospodarowanie obszaru chronionego krajobrazu w obrębie J. Niepruszewskiego

3.    Podjęcie działań w kierunku aktywizacji gospodarczej obszarów projektowanej autostrady i trasy ekspresowej


Kierunki działania:

Ad. 1.

- planowanie przestrzenne

- modernizacja infrastruktury technicznej Poznania

- organizacje gospodarcze

Ad. 2.

- zalesianie

-szlaki turystyczne

- uzbrojenie plaży w infrastrukturę

Ad. 3.

- promocja terenu

- uzbrojenie terenu

- ulgi inwestycyjne

 

Cele drugorzędne:

1.    Podjęcie działań w kierunku zrównoważonego rozwoju Gminy

2.    Podjęcie działań w celu zabezpieczenia terenów sportowo – rekreacyjnych na projektowanych obszarach zabudowy mieszkaniowej

3.    Stworzenie warunków do wykorzystania obszarów pofolwarcznych dla celów turystycznych

 

Społeczność

Priorytetem społecznym są działania na rzecz zaktywizowania społeczności lokalnej i wykorzystania potencjału ludzkiego dla realizacji wyznaczonych celów społeczno – gospodarczych Gminy.

Priorytet ten wsparty winien być poprawą bezpieczeństwa mieszkańców i lepszym wykorzystaniem istniejącej już bazy obiektów komunalnych, w tym przede wszystkim sieci obiektów oświatowych.

 


Cele niezbędne:

1.    Podjęcie działań w kierunku zaktywizowania społeczeństwa Gminy i wykorzystania potencjału ludzkiego do realizacji celów Gminy

2.    Podjęcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Gminie

3.    Podjęcie działań w kierunku właściwej reorganizacji sieci szkół i wykorzystania budynków oświatowych

Kierunki działania:

Ad. 1.

- sprawny system informacji urząd – mieszkańcy

- wspieranie organizacji pozarządowych

- aktywizowanie liderów lokalnych

Ad. 2.

- przywrócenie posterunku policji w Dopiewie

- profilaktyka zagrożeń

- zwiększenie oferty kulturalnej

Ad. 3.

- analiza finansowa placówek oświatowych

- analiza prognoz demograficznych Gminy i dostosowanie systemu oświaty

- ocena społecznych skutków reorganizacji sieci szkół dla środowisk lokalnych

 

Cele pierwszorzędne:

1.    Zabezpieczenie interesów mieszkańców Gminy w sferze potrzeb społecznych

2.    Stworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju sportu, turystyki i rekreacji

3.    Wykorzystanie istniejącej bazy w celu stworzenia nowoczesnego centrum kultury i kształcenia


Kierunki działania:

Ad. 1.

- przeciwdziałanie rosnącemu bezrobociu i jego skutkom

- poprawa opieki nad osobami starymi i niepełnosprawnymi

- zwiększenie dostępności oferty kulturalnej i turystyczno – rekreacyjnej

Ad. 2.

- plan zagospodarowania Jeziora Niepruszewskiego

- program rozwoju turystyki i rekreacji

- rozwój sportu szkolnego i klubów sportowych

Ad. 3.

- Centrum Edukacji Pozaszkolnej

- wykorzystanie miejscowej kadry do pracy w Centrum

- montaż środków budżetowych budżetowych i prywatnych w zakresie kształcenia

 

Cele drugorzędne:

1.    Podjęcie działań na rzecz usprawnienia istniejącej struktury organizacyjnej Urzędu Gminy

2.    Umocnienie i rozszerzenie kontaktów z gminami partnerskimi

3.    Stworzenie warunków dla rozwoju inicjatyw lokalnych

 

Ekologia

Priorytetem ekologicznym są działania na rzecz zachowania czystego powietrza i zapobiegania powstawaniu nadmiernego hałasu przy jednoczesnej racjonalnej gospodarce zasobami wody pitnej i systemowym rozwiązaniom segregacji odpadów.

 

Cele niezbędne:

1.    Podjęcie działań w kierunku racjonalnej gospodarki zasobami wody pitnej

2.    Podjęcie działań w celu zachowania czystego powietrza i zapobiegania powstawania nadmiernego hałasu

3.    Podjęcie działań w celu utrzymania czystego środowiska

Kierunki działania:

Ad. 1.

- opomiarowanie zużycia wody – promocja, monitoring

- rozwój indywidualnych studni

- właściwe stosowanie środków ochrony roślin i nawozów sztucznych

Ad. 2.

- zmiana ogrzewania tradycyjnego na ekologiczne

- ekrany dźwiękochłonne przy autostradzie

- eliminacja emisji szkodliwych substancji z zakładów produkcyjnych – monitoring

Ad. 3.

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

- segregacja odpadów

- edukacja ekologiczna

 

Cele pierwszorzędne:

1.    Wykorzystanie położenia Gminy w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego

2.    Podjęcie działań na rzecz promocji agroturystyki

3.    Stworzenie warunków do rozwoju obiektów rekreacyjnych w oparciu o naturalne walory przyrodnicze

Kierunki działań:

Ad. 1.

- plan rozwoju turystyki i rekreacji

- rozwój bazy turystycznej (schroniska młodzieżowe, gastronomia)

- baza sportowa (ścieżki zdrowia, kort tenisowy, pływalnia, stadnina koni)

Ad. 2.

- kreowanie produktu markowego

- program wsparcia gospodarstw predysponowanych do agroturystyki

- promocja i reklama bazy

Ad. 3.

- ścieżki rekreacyjne (rowerowe i piesze)

- pole golfowe

- promocja kortów tenisowych

 

 

Infrastruktura

W tym obszarze celami priorytetowymi są przedsięwzięcia bezpośrednio związane z poprawą stanu dróg i infrastruktury w zakresie kanalizacji.

Głównym obszarem modernizacji dróg jest obszar komunikacji wewnątrz Gminy i wszystkich połączeń z aglomeracją poznańską.

 

Cele niezbędne:

1.    Działania w celu poprawy komunikacji wewnątrz Gminy i z aglomeracją poznańska

2.    Podjęcie działań w kierunku poprawy stanu dróg

3.    Działania w kierunku poprawy infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji

Kierunki działania:

Ad. 1.

- sprawniejsza komunikacja PKP do Poznania

- przedłużenie linii miejskich MPK na teren Gminy

- modernizacja dróg gminnych w kierunku Poznania

Ad. 2.

- poszerzenie i naprawa nawierzchni dróg

- generalna modernizacja dróg w trakcie budowy kanalizacji

- odwodnienie dróg (pobocza, rowy, kanalizacja deszczowa)

Ad. 3.

- koncepcja rozwiązania sieci kanalizacyjnej dla całej Gminy

- wsie o intensywnej zabudowie

- alternatywne rozwiązania dla obszarów o rozproszonej zabudowie

 

Cele pierwszorzędne:

1.    Działania na rzecz objęcia siecią gazową całej Gminy

2.    Podjęcie działań w kierunku zapewnienia wystarczającej ilości wody pitnej dobrej jakości

3.    Działania w kierunku stworzenia sieci bazy sportowo – rekreacyjnej w Gminie

Kierunki działań:

Ad. 1.

- koncepcja gazyfikacji Gminy w uzgodnieniu z WZG

- edukacja ekologiczna

- obszary o intensywnej zabudowie

Ad. 2.

- wybudowanie ujęcia wody w Joance

- współpraca z PWiK Poznań

- monitoring jakości i stacji uzdatniania

Ad. 3.

- zabezpieczenie terenów dla realizowania bazy sportowej w obszarach wiejskich

- „Zielona Szkoła” dla Poznania

- kąpielisko w Zborowie

 

Cele drugorzędne:

1.    Wykorzystanie dobrej infrastruktury technicznej dla celów rozwojowych

2.    Dalsza modernizacja oświetlenia ulicznego na bardziej efektywne i energooszczędne

3.    Działania w kierunku budowy chodników w poszczególnych wsiach

 

 


14. Planowane projekty i zadania inwestycyjne

 

Plany inwestycyjne na lata 2004 – 2006

 

Nazwa inwestycji

Okres realizacji

Zgodność ze szczegółowymi celami strategicznymi

Zgodność z planem Zagospodarowania Przestrzennego

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Nakłady do poniesienia

(zł)

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewo

2004

2005

Obszar Infrastruktura

Cel niezbędny:

- działania w kierunku poprawy infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji

Obszar Ekologia

Cel niezbędny:

- działania w celu utrzymania czystego środowiska

Tak

gmina Dopiewo

2 500 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewiec

2004

2005

Obszar Infrastruktura

Cel niezbędny:

- działania w kierunku poprawy infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji

Obszar Ekologia

Cel niezbędny:

- działania w celu utrzymania czystego środowiska

Tak

gmina Dopiewo

410 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konarzewo

2004

2006

Obszar Infrastruktura

Cel niezbędny:

- działania w kierunku poprawy infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji

Obszar Ekologia

Cel niezbędny:

- działania w celu utrzymania czystego środowiska

Tak

gmina Dopiewo

3 400 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo

2004

2006

Obszar Infrastruktura

Cel niezbędny:

- działania w kierunku poprawy infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji

Obszar Ekologia

Cel niezbędny:

- działania w celu utrzymania czystego środowiska

Tak

gmina Dopiewo

6 630 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo

2004

2006

Obszar Infrastruktura

Cel niezbędny:

- działania w kierunku poprawy infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji

Obszar Ekologia

Cel niezbędny:

- działania w celu utrzymania czystego środowiska

Tak

gmina Dopiewo

410 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa

2005

2006

Obszar Infrastruktura

Cel niezbędny:

- działania w kierunku poprawy infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji

Obszar Ekologia

Cel niezbędny:

- działania w celu utrzymania czystego środowiska

Tak

gmina Dopiewo

2 100 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka

2005

Obszar Infrastruktura

Cel niezbędny:

- działania w kierunku poprawy infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji

Obszar Ekologia

Cel niezbędny:

- działania w celu utrzymania czystego środowiska

Tak

gmina Dopiewo

100 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Palędzie-Gołuski

2006

Obszar Infrastruktura

Cel niezbędny:

- działania w kierunku poprawy infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji

Obszar Ekologia

Cel niezbędny:

- działania w celu utrzymania czystego środowiska

Tak

gmina Dopiewo

100 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowice

2006

Obszar Infrastruktura

Cel niezbędny:

- działania w kierunku poprawy infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji

Obszar Ekologia

Cel niezbędny:

- działania w celu utrzymania czystego środowiska

Tak

gmina Dopiewo

100 000,00

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skórzewie

2004

2005

Obszar Ekologia

Cel niezbędny:

- działania w celu utrzymania czystego środowiska

Tak        

gmina Dopiewo

950 000,00

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie

2006

Obszar Ekologia

Cel niezbędny:

- działania w celu utrzymania czystego środowiska

Tak        

gmina Dopiewo

1 600 000,00

Budowa sieci wodociągowej ulic Gruszowa i Sadowa w Skórzewie

2004

Obszar Infrastruktura

Cel pierwszorzędny:

- działania w kierunku zapewnienia wystarczającej ilości wody i dobrej jej jakości

Tak        

gmina Dopiewo

100 000,00

Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w Skórzewie

2004

Obszar Infrastruktura

Cel pierwszorzędny:

- działania w kierunku zapewnienia wystarczającej ilości wody i dobrej jej jakości

Tak        

gmina Dopiewo

250 000,00

Budowa ujęcia wody w Joance

2004

2006

Obszar Infrastruktura

Cel pierwszorzędny:

- działania w kierunku zapewnienia wystarczającej ilości wody i dobrej jej jakości

Tak        

gmina Dopiewo

5 400 000,00

Budowa nawierzchni ulic Polnej-Słonecznej wraz z odwodnieniem w miejscowości Dopiewo

2004

2005

Obszar Infrastruktura

Cel niezbędny:

- działania w kierunku poprawy stanu dróg

Obszar Gospodarka

Cel niezbędny:

- stworzenie warunków do rozwoju działalności gospodarczej i wykorzystania kapitału zewnętrznego

Tak        

gmina Dopiewo

1 350 000,00

Budowa nawierzchni ul. Jeziornej w Więckowicach

2004

Obszar Infrastruktura

Cel niezbędny:

- działania w kierunku poprawy stanu dróg

Obszar Gospodarka

Cel niezbędny:

- stworzenie warunków do rozwoju działalności

Tak        

Gmina Dopiewo

393 000,00

Budowa chodnika w ul. Płk A. Kopy w miejscowości Trzcielin

2004

Obszar Infrastruktura

Cel drugorzędny:

- działania w kierunku budowy chodników w poszczególnych wsiach

Tak        

Gmina Dopiewo

100 000,00

Budowa chodnika i odwodnienia w ul. Nowej w Palędziu

2004

Obszar Infrastruktura

Cel drugorzędny:

- działania w kierunku budowy chodników w poszczególnych wsiach

Tak        

Gmina Dopiewo

100 000,00

Budowa chodnika i odwodnienia w ul. Wiejskiej w Dąbrowie

2004

Obszar Infrastruktura

Cel drugorzędny:

- działania w kierunku budowy chodników w poszczególnych wsiach

Tak        

Gmina Dopiewo

100 000,00

Budowa gimnazjum w miejscowości Skórzewo

2004

2006

Obszar Społeczność

Cel niezbędny:

- działania w kierunku właściwej reorganizacji sieci szkół i wykorzystania budynków oświatowych

Tak        

Gmina Dopiewo

2 650 000,00

Budowa kwatery nr II wraz z drenażem i zbiornikiem odcieków na składowisku odpadów

2004

2005

Obszar Ekologia

Cel niezbędny:

- działania w celu utrzymania czystego środowiska

Tak        

Gmina Dopiewo

1 700 000,00

Budowa pomostu z wieżyczką dla ratownika w Zborowie

2004

Obszar Infrastruktura

Cel pierwszorzędny:

- działania w kierunku stworzenia sieci bazy sportowo – rekreacyjnej w Gminie

Obszar Przestrzeń

Cel pierwszorzędny:

- zagospodarowanie obszaru chronionego krajobrazu w obrębie J. Niepruszewskiego

Tak        

Gmina Dopiewo

20 000,00

Oświetlenie Gminy

2006

Obszar Infrastruktura

Cel drugorzędny:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na bardziej efektywne i energooszczędne

Tak        

Gmina Dopiewo

100 000,00

 

 

Plany inwestycyjne na lata 2007 – 2008

Nazwa inwestycji

Okres realizacji

Zgodność ze szczegółowymi celami strategicznymi

Zgodność z planem Zagospodarowania Przestrzennego

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Nakłady do poniesienia

(zł)

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo

2007

Obszar Infrastruktura

Cel niezbędny:

- działania w kierunku poprawy infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji

Obszar Ekologia

Cel niezbędny:

- działania w celu utrzymania czystego środowiska

Tak

Gmina Dopiewo

2 800 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa

2007

2008

Obszar Infrastruktura

Cel niezbędny:

- działania w kierunku poprawy infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji

Obszar Ekologia

Cel niezbędny:

- działania w celu utrzymania czystego środowiska

Tak

Gmina Dopiewo

2 400 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Palędzie-Gołuski

2007

2008

Obszar Infrastruktura

Cel niezbędny:

- działania w kierunku poprawy infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji

Obszar Ekologia

Cel niezbędny:

- działania w celu utrzymania czystego środowiska

Tak

Gmina Dopiewo

4 800 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcielin - Lisówki

2007

2008

Obszar Infrastruktura

Cel niezbędny:

- działania w kierunku poprawy infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji

Obszar Ekologia

Cel niezbędny:

- działania w celu utrzymania czystego środowiska

Tak

Gmina Dopiewo

2 000 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowice

2007

2008

Obszar Infrastruktura

Cel niezbędny:

- działania w kierunku poprawy infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji

Obszar Ekologia

Cel niezbędny:

- działania w celu utrzymania czystego środowiska

Tak

Gmina Dopiewo

2 400 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowo

2007

2008

Obszar Infrastruktura

Cel niezbędny:

- działania w kierunku poprawy infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji

Obszar Ekologia

Cel niezbędny:

- działania w celu utrzymania czystego środowiska

Tak

Gmina Dopiewo

1 100 000,00

Wodociągowanie Gminy

2007

Obszar Infrastruktura

Cel pierwszorzędny:

- działania w kierunku zapewnienia wystarczającej ilości wody i dobrej jej jakości

Tak

Gmina Dopiewo

300 000,00

Oświetlenie – Gmina

2007

2008

Obszar Infrastruktura

Cel drugorzędny:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na bardziej efektywne i energooszczędne

Tak

Gmina Dopiewo

700 000,00

Budowa dróg gminnych

2008

Obszar Infrastruktura

Cel niezbędny:

- działania w kierunku poprawy stanu dróg

Obszar Gospodarka

Cel niezbędny:

- stworzenie warunków do rozwoju działalności

Tak

Gmina Dopiewo

1 200 000,00


 

15. Określenie kryteriów kolejności projektów i rezultatów

 

Kolejność realizacji projektów w poszczególnych latach została ustalona z uwzględnieniem możliwości spełnienia przez projekt n/w kryteriów:

 

Kryteria formalne projektu

·        Możliwość złożenia kompletnego wniosku z kompletem załączników (spełnienie warunków formalnych)

·        Właściwa wartość projektu

·        Możliwość uzyskania dofinansowania z EFOR na realizację projektu

 

Kryteria merytoryczne i techniczne projektu

·        Spójność projektu z celami działania określonymi w ZPORR

·        Trwałość projektu

·        Wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia

·        Wskaźniki osiągnięcia celów projektu

·        Możliwość realizacji w okresie 2004 – 2006 – wykonalność techniczna

·        Wskaźniki ekonomiczne i finansowe

·        Wpływ na politykę ochrony środowiska

·        Wpływ na politykę równych szans

 

Oczekiwane rezultaty

·        Stworzenie warunków do rozwoju drobnej przedsiębiorczości w rejonie projektu

·        Polepszenie warunków komunikacji dla mieszkańców w obszarze projektów

·        Zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji po wykonaniu inwestycji

·        Poprawa stanu środowiska naturalnego

·        Powstanie nowych miejsc pracy

 

Przy wyborze projektów kierowano się głównie wnioskami z ankiet przeprowadzanych podczas debat strategicznych. Uczestnicy debaty strategicznej jako główne przedsięwzięcia inwestycyjne wymieniali przede wszystkim: potrzebę skanalizowania całej Gminy, rozwój rekreacji, turystyki i sportu, poprawę bezpieczeństwa, zadbanie o nowoczesną oświatę poprzez budowę dużej szkoły, modernizację dróg, rozbudowę wysypiska. Zapotrzebowanie na wodę wymaga budowę nowych ujęć.

 

Gmina Dopiewo posiada opracowaną Strategię Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny. Zostały one sporządzone na podstawie analizy preferencji społecznych wyrażonych w trakcie ich opracowywania. W dokumentach tych jako syntetyczne ujęcie sensu działań na rzecz rozwoju określono wizję rozwoju. Zrealizowanie w praktyce nakreślonej wizji rozwoju wymaga określenia celów działań. Dokonane to zostało przez opisanie w tych dokumentach oczekiwanych stanów w najważniejszych dziedzinach życia społeczności i gospodarki Gminy. Zdefiniowano też cele główne. Osiągnięcie celów zawartych w tych dokumentach będzie możliwe poprzez działanie na rzecz zrealizowania celów operacyjnych określonych w perspektywie najbliższego okresu dla konkretnych obszarów życia społecznego i gospodarczego. W związku z koniecznością osiągnięcia założonych celów operacyjnych będą realizowane poszczególne projekty i zadania zawarte w niniejszym Planie Rozwoju Lokalnego.

Reasumując należy stwierdzić, że projekty i zadania inwestycyjne zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego są zgodne z celami strategicznymi dokumentów planistycznych tj. Strategią Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

 

16. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

 

Zakłada się, że metodą na zbudowanie dobrego Planu Rozwoju Lokalnego jest szczegółowe rozpisanie wcześniej uzgodnionych celów na małe działania rozłożone w czasie i konsekwentnie realizowane z jasno sprecyzowanymi celami, działaniami i rezultatami oraz realnym budżetem. Realizacja planu winna także przynieść określone wskaźniki osiągnięć i efektów tj.:

·        Poprawę jakości dróg poprzez ich budowę i modernizację

·        Poprawę jakości środowiska naturalnego ze względu na zmniejszenie zrzutu ścieków nie oczyszczonych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do gleb a także możliwość składowania odpadów na nowym wysypisku.

·        Poprawę bazy edukacyjnej dla młodzieży w związku z budową i modernizacją obiektów szkolnych

·        Zwiększenie dostępności do bazy turystyczno – rekreacyjnej

·        Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację oświetlenia

·        Poprawę zdrowia mieszkańców w związku z budową ujęć wody i sieci wodociągowej

·        Tworzenie infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości

·        Rozwój infrastruktury niezbędnej dla rozwoju nowoczesnego mieszkalnictwa poprzez budowę dróg, wodociągów, kanalizacji i innej infrastruktury.

 

Realizacja projektów z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej będzie miała bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze, zmniejszy się ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do wód ze źródeł komunalnych, zmniejszy się negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko przyrodnicze, poprawią się warunki komunikacji drogowej, zwiększy się przejezdność ulic i dróg.

Zrealizowany projekt inwestycyjny będzie analizowany pod kątem osiągnięcia n/w wskaźników:

 

·        Wskaźnik produktu

- długość zmodernizowanych ulic i dróg

- zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków

- długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej

- ilość przyłączy kanalizacyjnych

- liczba mieszkańców objęta zagospodarowaniem odpadów stałych

 

·        Wskaźnik rezultatu

- stworzenie warunków do rozwoju drobnej przedsiębiorczości

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej w rejonie projektu

- podniesienie jakości dróg

- skrócenie czasu podróży

- zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni

- oszczędność w kosztach eksploatacji pojazdów

- zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji sanitarnej

- zmniejszenie kosztów jednostkowych oczyszczania ścieków

- zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska odpadami stałymi

       

Ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego będą działania w zakresie edukacji pojmowanej jako element dostosowania bazy ludzkiej do zmieniających się warunków ekonomicznych.

 

17. System wdrażania

 

Gmina Dopiewo realizuje zadania w oparciu o średniookresowy horyzont planistyczny (do 2008 roku).

Realizacja zadań opierać się będzie głównie na wdrażaniu projektów zapisanych w ramach Planu Rozwoju Lokalnego. Ponadto realizowany będzie szereg projektów wpisujących się w cele i działania strategiczne rozwoju lokalnego, lecz nie objętych interwencją przedmiotowego planu.

Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dopiewo na lata 2004-2008 stanowi dokument o charakterze programu operacyjnego. Plan koncentruje się przede wszystkim na realizacji zadań będących kontynuacją wcześniejszej strategii lokalnej (tzw. zadań niezbędnych).

Plan Rozwoju Lokalnego będzie wdrażany przez Wójta Gminy Dopiewo przy pomocy podległych mu pracowników. Występować oni będą o środki finansowe, sporządzając właściwe projekty i wnioski.

 

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego obejmuje:

·        Komunikację społeczną w zakresie przyjmowania nowych zadań organizacyjnych i inwestycyjnych

·        Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji ujętych w planie

·        Składanie wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania ze środków EFOR i środków krajowych

·        Realizacja inwestycji zgodnie z określonymi wymogami

·        Po zakończeniu inwestycji monitorowanie i raportowanie wydatków i efektów rzeczowych projektu

·        Przedkładanie Komisjom Rady Gminy raportów i informacji z przebiegu realizacji zadań umieszczonych w PRL

Wdrażanie postanowień Planu Rozwoju Lokalnego wymaga starannego określenia uwarunkowań organizacyjnych oraz odpowiednich systemów monitorowania i kontroli. Niezbędne też jest opracowanie odpowiednich procedur i systemów przepływu informacji w gminnych jednostkach organizacyjnych. Koniecznością staje się weryfikacja zadań poszczególnych wydziałów urzędu i innych gminnych jednostek organizacyjnych.

 

18. Sposoby monitorowania i oceny

 

Skuteczna realizacja Planu Rozwoju Lokalnego wymaga zapewnienia okresowej kontroli realizacji zadań i sukcesywnego dokonywania ich przeglądu.

Proponuje się, aby Rada Gminy corocznie dokonywała przeglądu realizacji projektów i zadań. Na podstawie wniosków przeglądu, realizacja planu będzie oceniana, uzupełniana i aktualizowana.

Monitorowanie jest to proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych. Monitoring dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania pomocy.

Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym.

 

Monitoring rzeczowy obejmował będzie kwantyfikowane dane obrazujące postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwienie oceny jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w  PRL i będzie prowadzony w trzech kategoriach:

- wskaźniki produktu

- wskaźniki rezultatu

- wskaźniki oddziaływania

 

Monitoring finansowyobejmował będzie dane finansowe realizacji projektów, bedących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków w oparciu o raporty okresowe obrazujące wysokość wkładu finansowego pochodzącego ze środków publicznych.

 

19. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

 

Jednostką bezpośrednio odpowiadającą za monitorowanie Planu rozwoju Lokalnego Gminy Dopiewo będą stałe komisje Rady Gminy.

W pracach związanych z monitorowaniem i oceną Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) mogą brać udział również niezależni eksperci oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Marszałkowskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiotem oceny i monitorowania przez Komisję Stałą winna być zgodność PRL z Programami Operacyjnymi i zapisami w innych dokumentach dotyczących rozwoju gminy Dopiewo.

Jednostka monitorująca ma również prawo wnosić wnioski do Wójta Gminy Dopiewo dotyczące podziału zadań na poszczególne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne.

Plan Rozwoju Lokalnego może być uzupełniany o kolejne zadania, które wynikają bezpośrednio ze zmian w Programach Operacyjnych przy wsparciu osób zajmujących się sferą gospodarczą, inwestycjami i rozwojem lokalnym Gminy.

 

 

 


Monitorowanie Planu rozwoju Lokalnego

LP.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

realizacji

1.      

Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych w Planie Rozwoju Lokalnego

Stałe Komisje Rady Gminy

co 6 miesięcy począwszy

od m-ca grudnia 2004 r.
na ręce Przewodniczącego
Rady Gminy

2.      

Ocena realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

Rada Gminy

sesja absolutoryjna każdego roku

3.      

Organizowanie debat strategicznych z udziałem osób tworzących wcześniej Plan Rozwoju Lokalnego dla oceny jego aktualności.

 

Rada Gminy

raz na 2 lata

 

 


20. Plan finansowy na lata 2004 – 2008

 

Lp.

nazwa zadania

dotychczas poniesione wydatki

sposób finansowania w roku 2004

suma zadania         w roku

suma zadania ogółem

własne

obligacje

dotacje

kredyty             i pożyczki

środki Unijne

0

1

2

3

4

5

 

6

7

8

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewo

 

500 000

 

 

 

 

500 000

500 000

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewiec

 

110 000

 

 

 

 

110 000

110 000

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konarzewo

 

25 000

 

 

 

75 000

100 000

100 000

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo

 

1 430 000

 

 

 

 

1 430 000

1 430 000

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo

 

25 000

 

 

 

75 000

100 000

100 000

6.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skórzewie

 

50 000

 

 

 

 

50 000

50 000

7.

Budowa sieci wodociągowej ulic Gruszowa i Sadowa w  Skórzewie

 

100 000

 

 

 

 

100 000

100 000

8.

Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w Skórzewie

 

250 000

 

 

 

 

250 000

250 000

9.

Budowa ujęcia wody w Joance

 

100 000

 

100 000

 

 

200 000

200 000

10.

Budowa nawierzchni ulic Polnej-Słonecznej-Północnej wraz z odwodnieniem  w miejscowości Dopiewo

 

7 500

 

 

 

22 500

30 000

30 000

11.

Budowa jezdni ul. Jeziornej w Więckowicach

 

355 000

 

38 000

 

 

393 000

393 000

12.

Budowa chodnika w ul. płk A. Kopy w miejscowości Trzcielin

 

100 000

 

 

 

 

100 000

100 000

13.

Budowa chodnika i odwodniena w ul. Nowej w Palędziu

 

90 000

 

 

 

 

90 000

90 000

14.

Budowa chodnika i odwodnienia w ul. Wiejskiej w  Dabrowie

 

100 000

 

 

 

 

100 000

100 000

15.

Budowa gimnazjum w miejscowości Skórzewo

 

50 000

 

 

 

 

50 000

50 000

16.

Budowa kwatery nr II wraz z drenażem i zbiornikiem odcieków na składowisku odpadów

 

100 000

 

600 000

200 000

 

900 000

900 000

17.

Budowa pomostu z wieżyczką dla ratownika w Zborowie

 

40 000

 

 

 

 

40 000

40 000

 

suma

0

3 432 500

0

738 000

200 000

172 500

4 543 000

4 543 000

 


 Lp.

nazwa zadania

dotychczas poniesione wydatki

sposób finansowania w roku 2005

suma zadania         w roku

suma zadania ogółem

własne

obligacje

dotacje

kredyty             i pożyczki

Środki Unijne

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewo

500 000

500 000

 

 

 

1 500 000

2 000 000

2 500 000

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewiec

110 000

150 000

 

 

150 000

 

300 000

410 000

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konarzewo

100 000

500 000

0

 

 

1 500 000

2 000 000

2 100 000

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo

1 430 000

800 000

 

 

 

2 400 000

3 200 000

4 630 000

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo

100 000

810 000

 

 

 

2 430 000

3 240 000

3 340 000

6.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa

0

100 000

 

 

 

 

100 000

100 000

7.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka

0

100 000

 

 

 

 

100 000

100 000

8.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skórzewie

50 000

600 000

 

 

300 000

 

900 000

950 000

9.

Budowa ujęcia wody w Joance

200 000

400 000

 

400 000

400 000

 

1 200 000

1 400 000

10.

Budowa nawierzchni ulic Polnej-Słonecznej-Północnej wraz z odwodnieniem  w miejscowości Dopiewo

30 000

330 000

 

 

 

990 000

1 320 000

1 350 000

11.

Budowa chodnika w miejscowości Palędzie

90 000

100 000

 

 

 

 

100 000

190 000

12.

Budowa oświetlenia w miejscowości Palędzie

 

100 000

 

 

 

 

100 000

100 000

13.

Budowa gimnazjum w miejscowości Skórzewo

50 000

250 000

 

 

 

750 000

1 000 000

1 050 000

14.

Budowa kwatery nr II wraz z drenażem i zbiornikiem odcieków na składowisku odpadów

900 000

200 000

 

 

 

600 000

800 000

1 700 000

 

suma

3 560 000

4 940 000

0

400 000

850 000

10 170 000

16 360 000

19 920 000

 

Lp.

nazwa zadania

dotychczas poniesione wydatki

sposób finansowania w roku 2006

suma zadania         w roku

suma zadania ogółem

własne

obligacje

dotacje

kredyty             i pożyczki

Środki Unijne

0

1

2

3

4

5

6

 

7

8

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konarzewo

2 100 000

325 000

 

 

 

975 000

1 300 000

3 400 000

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo

4 630 000

500 000

 

 

 

1 500 000

2 000 000

6 630 000

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo

3 340 000

190 000

 

 

 

570 000

760 000

4 100 000

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa

100 000

500 000

 

 

 

1 500 000

2 000 000

2 100 000

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Palędzie-Gołuski

0

100 000

 

 

 

 

100 000

100 000

6.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Więckowice

0

100 000

 

 

 

 

100 000

100 000

7.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie

0

400 000

 

 

 

1 200 000

1 600 000

1 600 000

8.

Budowa ujęcia wody w Joance

1 400 000

500 000

 

500 000

 

3 000 000

4 000 000

5 400 000

9.

Oświetlenie - Gmina

 

100 000

 

 

 

 

100 000

100 000

10.

Budowa gimnazjum w miejscowości Skórzewo

1 050 000

400 000

 

 

 

1 200 000

1 600 000

2 650 000

 

suma

12 620 000

3 115 000

0

500 000

0

9 945 000

13 560 000

26 180 000

 

Lp.

nazwa zadania

dotychczas poniesione wydatki

sposób finansowania w roku 2007

suma zadaia         w roku

suma zadania ogółem

własne

obligacje

dotacje

kredyty             i pożyczki

Środki Unijne

0

1

2

3

4

5

6

 

7

8

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo

6 630 000

700 000

 

 

 

2 100 000

2 800 000

9 430 000

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Dąbrowa

2 100 000

300 000

 

 

 

900 000

1 200 000

3 300 000

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  Palędzie-Gołuski

100 000

700 000

 

 

 

2 100 000

2 800 000

2 900 000

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcielin-Lisówki

0

250 000

 

 

 

750 000

1 000 000

1 000 000

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowice

100 000

300 000

 

 

 

900 000

1 200 000

1 300 000

6.

Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Zborowo

0

100 000

 

 

 

 

100 000

100 000

7.

Wodociągowanie gminy

 

300 000

 

 

 

 

300 000

300 000

8.

Oświetlenie-gmina

 

400 000

 

 

 

 

400 000

400 000

 

suma

8 930 000

3 050 000

0

0

0

6 750 000

9 800 000

18 730 000

 

Lp.

nazwa zadania

dotychczas poniesione wydatki

sposób finansowania w roku 2008

suma zadania         w roku

suma zadania ogółem

własne

obligacje

dotacje

kredyty             i pożyczki

Środki Unijne

0

1

2

3

4

5

6

 

7

8

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Dąbrowa

3 300 000

300 000

 

 

 

900 000

1 200 000

4 500 000

2.

 

 

 

 

 

 

 

0

0

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Palędzie-Gołuski

2 900 000

500 000

 

 

 

1 500 000

2 000 000

4 900 000

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcielin-Lisówki

1 000 000

250 000

 

 

 

750 000

1 000 000

2 000 000

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więckowice

1 300 000

300 000

 

 

 

900 000

1 200 000

2 500 000

6.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowo

100 000

250 000

 

 

 

750 000

1 000 000

1 100 000

7.

Wodociągowanie  gminy

0

 

 

 

 

 

0

0

8.

Budowa dróg gminnych

0

1 200 000

 

 

 

 

1 200 000

1 200 000

9.

Oświetlenie-gmina

0

300 000

 

 

 

 

300 000

300 000

 

suma

8 600 000

3 100 000

0

0

0

4 800 000

7 900 000

16 500 000