OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.24.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego, na terenie działek o nr ewid. 27, 34, 38 obręb Zborowo,  gmina Dopiewo