OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.28.2019 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działki o nr ewid. 306/52 obręb Skórzewo,  gmina Dopiewo